07. Vastgoed en grondbedrijf

prog7 voortgang bedrijfsuitvoering

Verloopt de beleidsuitvoering in 2017 en 2018 binnen de vastgestelde kaders ?

Herstel Parkeergarage Triade

Er is een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente Assen, Ahold en Heijmans waarin afspraken zijn gemaakt over herstel, kosten en planning. De totale kosten bedragen € 2.400.000. Hierbij dragen Ahold en Heijmans € 1.400.000 bij. De bijdrage van de gemeente Assen is € 1.000.000, waarvan € 400.000 in de onderhoudsbegroting 2017 is opgenomen (achterstallig onderhoud). De overige € 600.000 dient incidenteel te worden gedekt via de algemene reserve.

Pilot Brunelstraat

Begin 2016 is in het kader van overheidsparticipatie op verzoek van maatschappelijke en sociaal ondernemende organisaties de pilot Brunelstraat 77 gestart (De Werkwereld). In de eerste helft van 2017 wordt door de gemeente en de initiatiefnemers onder leiding van een externe adviseur een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) uitgevoerd om de meerwaarde van dit initiatief voor de Asser samenleving te bepalen. De uitkomsten van deze MKBA bepalen mede het vervolg van de pilot en wat dit betekent voor de toekomstige rol van de gemeente en van de initiatiefnemers rondom de exploitatie van het gebouw.

Lasten gebouw VRD/Brandweer

Na de verkoop van het VRD gebouw is er een omissie opgetreden in de begroting. Hierbij is de vergoeding van de huur aan de VRD niet correct in de begroting opgenomen. Het gaat hier om een structureel tekort van € 300.000. Dit wordt vanaf 2017 gecorrigeerd.

Verkoop vastgoed

De verkoop van de oude brandweerkazerne aan de
J. Fabriciusstraat is per april financieel afgewikkeld. Rijnstraat 2 is eveneens verkocht.

Op dit moment zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuw onderkomen voor dak- en thuislozen. Als dit klaar is komen twee locaties aan de Lottingstraat en de Groningerstraat vrij. Onderzocht wordt of deze locaties aangehouden dienen te worden of dat ze verkocht kunnen worden.

Verduurzaming gemeentelijke vastgoed

De ambitie is dit jaar te starten met het vervangen van de veldverlichting van de buitensportverenigingen door ledverlichting. Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de investeringskosten, de mogelijkheden voor subsidies en de bijdrage van de sportclubs. De verkenning wijst er op, dat er, anders dan gedacht, wel een financiële bijdrage nodig is vanuit de gemeente. Op basis van het onderzoek wordt een voorstel aan college en raad voorgelegd. De consequenties worden in de begroting van 2018 meegenomen.

Tevens is onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen in podium Zuidhaege en Markehuus. De uitvoering zal niet eerder dan 2018 mogelijk zijn. Investeringsvoorstellen, inclusief mogelijkheden voor subsidies en bijdragen vanuit de huurders, worden voorgelegd aan college en raad.

Aan de zijde van de Doevenkamp van het stadhuis is de beglazing vervangen. In het kader van duurzaamheid is hierbij gekozen voor beter isolerende beglazing (triple glas). De kapitaallasten bedragen € 4.775 per jaar. Daar de verwachte exploitatielasten als gevolg van betere isolatie € 3.000 per jaar lager zullen zijn, blijft er een uitzetting van € 1.775 over, die binnen het exploitatiebudget stadhuis zal worden opgevangen.

Wijkgebouwen

Voor de bouw- en inrichtingskosten van de Componist en aanpassing van de nieuwe locatie van de Poort zijn kosten opgenomen die leiden tot een extra structurele last van € 13.000.

Vrijval kapitaallasten

Met betrekking tot de kapitaallasten is de verwachting dat voor 2017 incidenteel circa € 180.000 aan kapitaallasten vrijvallen.

Klimaatproblemen MFA’s Kloosterveen 

Met betrekking tot de klimaatproblemen in Kloosterveen bij de scholen zal binnenkort een aanvang gemaakt worden met aanpassing van de luchtbehandelingskanalen. Er was een proefopstelling gemaakt waarmee de klimaatproblemen opgelost kunnen worden. Met betrekking tot de verwarmingsproblematiek in het wijkcentrum is een onderzoek gaande. Op basis van dit onderzoek zal de vloerverwarming worden aangepast.

Uitbreiding Vastgoedportefeuille

Vanuit de FlorijnAs is het gebouw van de ABN AMRO aangekocht. Dit gebouw zal worden beheerd door Vastgoed. Het pand wordt verhuurd aan Catawiki. 

Werklandschap Assen- Zuid

Zoals bekend zal het werklandschap Assen-Zuid gefaseerd worden aangelegd. Dit principe is concreet vastgelegd in het bestemmingplan en herbevestigd in de Strategienota Ruimte 2016. Tot nu toe was de hoofdontsluiting onderdeel van het programma FlorijnAs. Het is niet meer waarschijnlijk dat de volledige aanleg hoofdontsluiting nog binnen de uitvoeringsperiode van het Plan FlorijnAs valt. Het lijkt daarom wenselijk om de hoofdontsluiting op te nemen in de gebiedsontwikkeling. Wij zijn voornemens om dit in de begroting 2018 voor te leggen.

Toeristisch recreatieve zone (TRZ)

Initiatieven in de toeristisch recreatieve zone (TRZ) zoals het FOC en het IJscomplex worden getypeerd door veel dynamiek en aandacht. Begeleiding van dergelijke initiatieven vergt de nodige ambtelijke inzet. Deze inzet gaat verder dan kosten met betrekking tot de grondexploitatie (infrastructurele werken en verkoopcontract grond). Afspraken over de dekking van dergelijke kosten is een punt van aandacht.

Herijking meerjaren onderhoudsplanning

Op dit moment worden alle gemeentelijke objecten geïnspecteerd om tot een actuele meerjaren onderhoudsplanning te komen. Hierbij zal een herijking plaatsvinden van zowel de onderhoudscycli als onderhoudslasten per gebouw. De herijking ligt in lijn met de door de raad vastgestelde kaders inzake het onderhoud van de gebouwen.

Deze wijzigingen kunnen consequenties hebben voor de begroting van 2018 en verder. Er zal worden gekeken of dit binnen de begroting kan worden opgelost door afgeschreven gebouwonderdelen bij vervanging te activeren.

Herstelonderhoud MFA’s en sportcomplexen

De werkelijke kosten voor herstelonderhoud vallen hoger uit dan de daarvoor in de begroting beschikbare budgetten. Dit doet zich vooral voor bij de multifunctionele accommodaties en bij de sportcomplexen.

De budgetten voor het herstelonderhoud van deze panden en accommodaties zijn op dit moment nog gebaseerd op het gangbare normbedrag van € 2 per m2 bruto vloeroppervlakte. Dat blijkt voor het onderhoud van dit soort panden echter niet voldoende.

In de voorbereiding van de begroting 2018 gaan we na of, en zo ja in welke mate, de onderhoudsnormering voor deze accommodaties dient te worden opgetrokken. Tevens maken we inzichtelijk wat de financiële gevolgen daarvan zijn en geven we aan hoeveel extra ruimte vanaf 2018 voor het uitvoeren van deze onderhoudstaken in de begroting moet worden opgenomen.