05. Samen werken aan Assen

prog5 voortgang bedrijfsuitvoering

Verloopt de beleidsuitvoering in 2017 en 2018 binnen de vastgestelde kaders ?

Extra inzet op overheidsparticipatie

We hebben onder de titel ‘Niet zorgen voor, maar zorgen dat’ in ons programma een nieuwe rol voor de (lokale) overheid aangegeven. Bij een aantal opgaven zijn wij als gemeente niet meer in de lead, omdat we niet meer als enige het geld en de kennis hebben en daarom kiezen we daar voor een andere rol: vaak meer als netwerkpartner, verbinder of facilitator.

Om te oefenen met deze rol en te ondervinden wat we dan tegenkomen is er gestart met een aantal pilots overheidsparticipatie. Bovendien zijn er ook nog trends en ontwikkelingen die op ons afkomen met een grote opgave om anders te werken dan we tot dusver doen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Omgevingswet.

Uit de eerste evaluatie van de pilots komt naar voren dat we als gemeente onze medewerkers beter moeten toerusten om op een andere manier te kunnen werken: niet ondanks hun eigen organisatie, maar dankzij.

Daarvoor zijn flexibilisering, scholing en training, het creëren van aanjaagfuncties en financiële ruimte nodig, zo blijkt elders ook uit onderzoek van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en het AenO-fonds. Deze thema's raken in onze organisatie onder andere aan HRM, Communicatie, Finance en scholing.

Ook ons GMT heeft in zijn jaarplan 2017 overheidsparticipatie in de top drie van thema's met een hoge prioriteit opgenomen. Er is een plan van aanpak gemaakt voor bovengenoemde bevindingen en er is besloten op de genoemde thema's te gaan inzetten. Hiermee is een ontwikkelteam aan de slag gegaan. De eerste stap is geweest het ophalen van informatie en ervaringen uit de praktijk van de binnenstad, gebiedsgericht werken (Mijn Buurt Assen), vragen die wethouders tijdens hun spreekuur krijgen en de aanloop naar de nieuwe begroting.

In de uitwerking van het plan van aanpak is gekozen voor een aantal afstudeer/minor opdrachten, trainee banen, onderzoek en interventieontwikkeling voor cultuurverandering en aanjaagfuncties om initiatieven van buiten naar binnen snel door de organisatie te leiden en te ondersteunen op een energieke manier.

Concreet betekent dit dat we in een overeenkomst met de Hanzehogeschool HRM aan het uitwerken zijn: dit om afstudeerstudenten in te zetten op vernieuwend leiderschap, onderzoek en actie. Omdat we vinden dat de teamleiders de drager van de verandering zijn, willen we hen daarin faciliteren en ondersteunen. De studenten ontvangen een stagevergoeding.

Communicatie wordt in dit traject gezien als middel om de verandering een boost te geven. Daarom werven we een trainee strategische communicatie voor verandering.

Met Twijnstra en Gudde hebben we een verkenning gedaan om iemand aan te trekken die vanuit veranderkunde kan meekijken en die we kunnen inzetten op een goede aanpak om invloed te hebben op houding en gedrag. Voor medewerkers moet het geen bedreiging zijn, maar een mogelijkheid om dingen in hun werk anders te doen of om andere dingen te gaan doen, die hen energie geven in plaats van bedreigend lijken. Ook willen we werken aan bijvoorbeeld een week van de ontwikkeling, waarin we de organisatie op allerlei manieren laten kennismaken met de praktische inhoud van waar we met elkaar naar toe onderweg zijn.

Vanuit beleid wordt dit traject door de beleidsregisseur welzijn en participatie getrokken. Het is een omvangrijk thema, dat met oog op doorontwikkeling, voortgang en om tot resultaat te komen, extra personele inzet en begrotingsruimte vergt.

We betrekken de oplossing van dit knelpunt en de daarvoor benodigde middeleninzet bij de voorbereiding van de begroting 2018.

Samenwerking Drentsche Aa

In de oorspronkelijke opzet zouden de samenvoegingen in SDA-verband evenredig over de drie gemeenten verdeeld worden. Zo hoefden de werkplekkosten niet te worden verrekend. Omdat de samenvoeging Informatisering en automatisering niet is doorgezet, is de afspraak over de werkplekkosten herzien. Elke samenvoeging brengt de kosten voor de werkplekken in rekening bij de andere twee gemeenten.

De besluitvorming over de definitieve vorm van de samenvoegingen Personeel- en salarisadministratie (Tynaarlo) en Belastingen (Aa en Hunze) vraagt meer tijd dan voorzien. Voor de zomer moet duidelijk zijn wat de gevolgen voor de medewerkers zijn, na afloop van hun detachering op 1 november 2017. De samenwerking op andere onderwerpen loopt volgens plan.

Groningen Airport

Eind 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat het toekomstscenario voor Groningen Airport Eelde (GAE) gericht moet zijn op een investeringsmodel dat uitgaat van een financiële opgave van in totaal € 46 miljoen over tien jaar.

De raad heeft daarbij aangegeven dat de definitieve financiering voor het aandeel van Assen bij de voorjaarsnota 2017 geregeld moet worden. Bij de totstandkoming van deze voorjaarsnota is de besluitvorming over de financiering van GAE echter nog niet afgerond.

We zijn nog met de provincie in gesprek om na te gaan op welke wijze we zo goed mogelijk invulling kunnen geven aan de voorwaarden die in het raadsbesluit van december jl. door de raad zijn vastgelegd. Om die reden zal nu separate informatieverstrekking en/of besluitvorming over Groningen Airport Eelde plaatsvinden.

Raad

In het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat de vergoeding voor de werkzaamheden van raadsleden per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid.

Het indexcijfer CAO lonen overheid voor 2016 is bepaald op 108,6. Voor 2015 was dit indexcijfer 103,5. Procentueel is dat een verhoging van 4,9%. Dit betekent dat het bedrag van de vergoeding voor de raadsleden per 1 januari 2017 wordt verhoogd met 4,9%. Hier was bij de opstelling van de begroting 2017 geen rekening mee gehouden. Het gaat om een autonome lastenuitzetting van € 34.000 die via de voorjaarsnota in de begroting wordt verwerkt.