04. Aantrekkelijk Assen

prog4 voortgang beleidsvoering

Verloopt de beleidsuitvoering in 2017 en 2018 binnen de vastgestelde kaders ? 

Aantrekkelijke binnenstad

Wij hebben de eerste stappen in het proces binnenstad afgerond. Op 11 april 2017 is de visie binnenstad gepresenteerd aan alle belanghebbenden, betrokken bij de binnenstad van Assen. In de maanden mei en juni hebben de belanghebbenden de mogelijkheid om hun achterban te consulteren. Na de zomer wordt een onafhankelijke kwartiermaker aangesteld. Deze kwartiermaker gaat bezig met de oprichting, inrichting en financiering van de nieuwe binnenstadsorganisatie, binnenstadsakkoord, convenant en een gezamenlijke werkagenda voor 2017-2018. Wij gaan aan de slag met een gemeentelijk meerjaren investeringsprogramma. Dat programma willen wij eind 2017 aan de raad voorleggen. Het programma maakt de financiële opgave voor de gemeente in de periode tot 2021 inzichtelijk en wordt verwerkt in de begroting van 2018.

Subsidieregeling evenementen

In verband met het bij elkaar brengen van verschillende subsidiebudgetten wordt vanuit het programma Meedoen structureel € 5.000 naar het programma Aantrekkelijk overgeheveld voor de nieuwe subsidieregeling evenementen.

Stroomvoorziening Veemarktterrein

Van oudsher wordt de TT-kermis op het Veemarktterrein georganiseerd. Met de aanleg van het plein ontstaat de kans om over te gaan op een duurzamere energievoorziening door ondergrondse elektriciteitsvoorzieningen aan te brengen in plaats van gebruik te maken van een generator.

De kosten hiervan worden geraamd op € 200.000. De investering wordt geactiveerd en is kostendekkend. De kapitaallasten worden terugverdiend doordat geen generator meer gehuurd hoeft te worden.

IJsbaancomplex

VolkerWessels/Koenen Bouw heeft het initiatief genomen voor de bouw van een multifunctioneel ijs- en skicomplex . De gemeente Assen ondersteunt dit initiatief en heeft € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld als cofinanciering en als bijdrage in de gemeentelijke voorbereidingskosten.

Ook heeft de initiatiefnemer een subsidieaanvraag bij gedeputeerde staten ingediend voor € 5 miljoen. Deze is in een brief van 30 maart 2017 afgewezen. Wij hebben een beroep gedaan op gedeputeerde staten om dit besluit te heroverwegen en de beschikbare € 5 miljoen alsnog aan dit initiatief toe te kennen. 

De raad heeft in juni jongstleden besloten om een voorziening van € 2,5 miljoen te treffen voor het geval de provincie Drenthe de gevraagde  bijdrage zou afwijzen. Motivatie voor die beleidslijn is dat de raad grote waarde hecht aan de realisering van deze plannen die veel meer inhouden  dan de bouw van louter een kunstijsbaan. Ze dragen bij aan de ontwikkeling van de Toeristisch Recreatieve Zone, duurzaamheid, innovatie en onderwijs.

De Nieuwe Kolk

Wij nemen als basis een gefaseerde afbouw van de jaarlijkse inzet van de reserve Weiersstraat. Daarnaast activeren we de vervangingskosten van de inbouwpakketten op het moment dat die daadwerkelijk aan de orde zijn. In toekomstige bestuursperiodes kunnen college en raad nadere inhoudelijke afspraken maken over de verdere invulling.

Cultuurconvenant

De noordelijke overheden hebben de intentie om jaarlijks een bijdrage te verlenen aan het Cultuurconvenant, inclusief programma We the North. Van het Asser aandeel van € 50.000 neemt de provincie in het kader van de Culturele Allianties de helft voor haar rekening. De andere helft wordt opgevangen door de gemeentelijke cultuurbegroting.

Onderhoudsbudget Beeldende kunst

Voor het opvangen van onderhoudskosten op civiele kunstwerken wordt structureel € 10.000 budget overgeheveld naar het programma Wonen.

The American Dream en Dakar in Drenthe

In navolging van andere grote tentoonstellingen zoals De Dode Zeerollen en Tang Dynastie heeft het Drents Museum een subsidie van € 75.000 aangevraagd voor de tentoonstelling ‘The Americain Dream, Amerikaans realisme van 1945 tot nu’. Deze tentoonstelling vindt plaats vanaf 19 november 2017, wordt samen met de Kunsthalle Emden georganiseerd en heeft een brede spin-off in de stad. Naast de tentoonstelling worden allerlei aanverwante activiteiten in de stad georganiseerd. Dit is een eenmalige en onvoorziene uitgave.

Daarnaast hebben wij eenmalig een bedrag van € 18.750 aan de organisatie van de Gamma Racing Day verstrekt, voor ‘Dakar in Drenthe’.

Binnen de budgetten kunst en cultuur, evenementen, citymarketing en economie is in 2017 met beide uitgaven geen rekening gehouden. 

Omdat de verwachting is dat beide activiteiten veel bezoekers (100.00 tot 120.000) naar Assen trekken, een aanzienlijke (economische) spin-off genereren en Assen (internationaal) op de kaart zetten, hebben we toch besloten om deze activiteiten in 2017 financieel te ondersteunen. Dekking vindt plaats uit het budget onvoorzien.

Verwarde personen

In Drenthe is een aanpak gemaakt voor personen met verward gedrag. Inmiddels is of wordt een aantal belangrijke faciliteiten, zoals de spoedpoli, de vroeg signalering en de psycholance gerealiseerd, maar wordt over de financiering nog onderhandeld met verzekeraars en rijksoverheid. Wij hopen gebruik te maken van incidentele subsidies die beschikbaar gesteld zijn. Het is echter reëel dat ook van gemeenten een bijdrage wordt verwacht. In het kader van de najaarsnota 2016 zijn met de raad afspraken gemaakt om € 80.000 aan niet bestede middelen uit 2016 voor dit doel beschikbaar te stellen. In raad van juni jl. heeft u hier een definitief besluit over genomen. 

Met deze incidentele gelden kan het project afgerond worden. In de tweede helft van 2017 wordt gewerkt aan een overdracht naar het sociaal domein. Daar zal de aanpak voor personen met verward gedrag in Assen en Drenthe, structureel ondergebracht worden.