02. Werken in Assen

pro2 voortgang beleidsvoering

Verloopt de beleidsuitvoering in 2017 en 2018 binnen de vastgestelde kaders ?

BlauweAs

Voor de opening van de Blauwe As in september 2017 verzorgt het Noord Nederlands Orkest (NNO) samen met diverse Drentse artiesten een concert, de zogenaamde Drentse Symphony in Blue. De organisatie hiervan is in handen van een stichting, die werkt met een budget dat wordt gefinancierd door diverse sponsoren. De gemeente Assen is gevraagd een bijdrage te leveren van € 50.000. Wij hebben dit verzoek gehonoreerd. € 10.000 kan gedekt worden uit het budget van de Blauwe As. De rest, € 40.000, wordt gedekt uit de algemene middelen.

Werkplein Drentsche Aa (WPDA)

Binnen het WPDA zijn nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot de verdeling van de bedrijfsvoeringskosten. Voor Assen betekent dit met ingang van 2017 een voordeel van ruim € 230.000. Dit zal middels een begrotingswijziging worden verwerkt.

Wet Buig (Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten)

In april zijn door het ministerie de nadere voorlopige budgetten Buig 2017 bekend gemaakt. Voor Assen komen deze nu ruim € 2,5 miljoen hoger uit op € 30,2 miljoen, hetgeen ook meerjarig doorwerkt. Dit wordt middels een begrotingswijziging verwerkt. In oktober wordt het definitieve budget 2017 bekend gemaakt.

De raad is eerder geïnformeerd over twee procedures, waarin gemeenten bezwaar maken tegen het verdeelmodel van het Buig-budget. Formeel lopen deze procedures nog door. Het verdeelmodel is al bijgesteld, als gevolg van deze bezwaarprocedures. Dit heeft geleid tot de hiervoor genoemde positieve bijstelling van ruim € 2,5 miljoen voor de gemeente Assen. In mei heeft de rechter verklaard het verzoek van de gemeenten niet ontvankelijk te verklaren. Volgens de rechtbank staat een andere rechtsgang open, namelijk via de Centrale Raad van Beroep, waar de gemeenten Den Haag, Den Bosch en Utrecht bezwaar hebben ingediend. Het is jammer dat de rechtbank deze procedure niet heeft willen afwachten om te constateren of er inderdaad sprake is van ‘een openstaande rechtsgang'. Wij houden de raad op de hoogte van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

Sociaal Domein Participatiewet

In deze voorjaarnota zijn de budgetten Sociaal Domein geactualiseerd op basis van de decembercirculaire 2016 van het Rijk. De bijstelling zijn onderdeel van de Voorjaarsnota.

Sensor City

Op 20 april 2017 heeft de raad besloten de ambitie voor een zelfstandig sensorcluster los te laten en niet meer te investeren in sensortechnologie. Voor zover het netwerk gebruikt kan blijven worden voor het verkeersmanagementsysteem (VMSA), zal overname door de gemeente alleen vanuit financieel-economische motieven zijn. Op dit moment is de Stichting Sensor City in staat van faillissement. Het is nu aan de curator om het fysieke netwerk te gelde te maken. De curator voert thans