01. Wonen in Assen

prog1 voortgang beleidsvoering

Verloopt de beleidsuitvoering in 2017 en 2018 binnen de vastgestelde kaders ?

Omgevingswet

We werken in 2017 aan de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet die medio 2019 van kracht wordt. We voorzien voor 2018 tot en met 2022 serieuze consequenties voor de bedrijfsvoering, begroting en organisatie. De voorbereidingen zijn er op gericht om die consequenties bij de begroting voor 2018 goed in beeld te hebben. Dit betekent dat er mogelijk een uitzetting nodig is in de begroting van 2018 en in de meerjarenbegroting.

Veemarktterrein

Het ontwerp voor het nieuwe Veemarktplein is uitgewerkt en is nu gereed voor aanbesteding. Medio juni is het benodigde uitvoeringskrediet aan de gemeenteraad voorgelegd. Direct daarna wordt gestart met een nieuw bestemmingsplan en een herziene grondexploitatie. In de eerste helft van 2018 zullen we deze plannen aan de raad voorleggen. 

Doorstart Havenkwartier

De toegenomen animo van initiatiefnemers voor activiteiten in het Havenkwartier, de aantrekkende woningmarkt en de aanstaande oplevering van de infrastructuur rond de haven, zijn aanleiding voor een ‘doorstart’ van het Havenkwartier. Daarbij blijft faciliterende grondpolitiek met een actieve uitnodigingsstrategie het vertrekpunt. Partners en initiatiefnemers worden uitgenodigd om gezamenlijk tot een nieuwe ontwikkelvisie voor het Havenkwartier te komen. De hiervoor benodigde inzet en de begeleiding van initiatieven door derden zijn aandachtspunten. Concrete plannen leggen wij aan de raad voor. Dit kan betekenen dat er op termijn extra middelen nodig zijn.

Hoofdontsluiting Kloosterveen

De structuurvisie Kloosterveen 2017-2035 willen wij zo snel mogelijk door de raad laten vaststellen. Een belangrijk onderdeel van de structuurvisie betreft een nieuwe (derde) hoofontsluiting voor Kloosterveen. In overleg met de provincie Drenthe zullen wij concrete afspraken maken over de realisering en financiering van de benodigde infrastructuur. Dit betekent dat er op termijn mogelijk extra middelen nodig zijn.

Versnellingsagenda woningbouw

De sterk verbeterde situatie op de woningmarkt heeft er inmiddels toe geleid dat het aanbod van zowel bestaande als nieuwbouw koopwoningen in Assen sterk is afgenomen. De ontwikkeling Diepstroeten (ruim 400 woningen), waarvoor oorspronkelijk een ontwikkelingsperiode van tien jaar werd verwacht, wordt daarom versneld uitgevoerd. Dit betekent dat de doorontwikkeling van Kloosterveen steeds urgenter is geworden en hoge prioriteit heeft gekregen. In de tweede helft van dit jaar zullen de Structuurvisie Kloosterveen 2017-2035 en een Plan-MER worden vastgesteld. Vervolgens zal een bestemmingsplan in procedure worden gebracht.In binnenstedelijk gebied wordt actief ingezet op de Ontwikkeling van het Veemarktterrein en de doorontwikkeling van het Havenkwartier. Daarnaast spelen in binnenstedelijk gebied veel kleinere ontwikkelingen en nieuwe initiatieven die een beroep doen op gemeentelijke inzet. Dit kan betekenen dat er op termijn extra middelen nodig zijn.

Beheerkosten FlorijnAs

In de begroting zijn geen beheerbudgetten opgenomen voor onderdelen die van het project FlorijnAs overgaan naar het dagelijks beheer. Voor het groenbeheer en schoonhouden gaat het om een bedrag van € 162.000 dat niet is opgenomen. Dit betekent dat er in de begroting 2017 een extra bedrag nodig is van € 162.000.

Onderhoudsbudget verhardingen

Op grond van het vernieuwde BBV moeten investeringen met een maatschappelijk nut (verhardingen) vanaf 2017 worden geactiveerd en de lasten ervan in de tijd worden gespreid. Het reguliere onderhoud komt, net als in de oude situatie, jaarlijks ten laste van de begroting.

In de begroting 2017 is het volledige jaarbudget voor wegverhardingen als eerste aanname geactiveerd. Een nader te bepalen deel hiervan is echter bestemd voor jaarlijks onderhoud; hiervoor dient jaarlijks een budget in de begroting te worden opgenomen. In de voorbereiding van de begroting 2018 gaan we na wat de omvang van dit budget moet zijn en hoe we de daarvoor structureel benodigde ruimte kunnen vrijspelen. Inschatting is dat die opgave in de orde van grootte van € 0,5 tot € 1,0 miljoen zal liggen.

Mogelijk nog dit jaar voor dekking van deze kosten te treffen maatregelen worden betrokken bij de voorbereiding van de Najaarsnota en de uitkomst van de eindejaarsprognose 2017.  

Bediening bruggen Blauwe As

De kosten voor de bediening van de bruggen in de Blauwe As zijn niet goed geraamd en worden mogelijk hoger dan verwacht. Voor het jaar 2017 levert dit naar verwachting geen problemen op. Door de opgelopen vertraging van drie maanden tijdens de aanleg van de Blauwe As is het vaarseizoen in de Blauwe As dit jaar met de helft van de tijd verkort. Dit betekent dat er in 2017 naar verwachting geen extra middelen nodig zijn. Bij aanvoer van meer boten dan verwacht en begroot, kan er echter een afwijking ontstaan. Deze eventuele afwijking kan pas bij de najaarsnota worden benoemd.

Op basis van de ervaringen in dit vaarseizoen, wordt bekeken wat de verwachte bedieningskosten zullen zijn in 2018 en later. Naar verwachting zijn er wel extra middelen nodig in de begroting 2018 en in de meerjarenbegroting.

Capaciteit groenbeheer

De invulling van de adviestaken in het groenbeheer staat mede door de bezuinigingen onder druk. Het gaat hierbij onder meer om het opstellen van beheerplannen, de werkvoorbereiding, ecologie en doorontwikkeling van het groenbeheer. In de aanloop naar de begroting 2018 wordt onderzocht of en hoe we dit knelpunt kunnen oplossen en of daar binnen de begroting extra middelen voor benodigd zijn.

Afvaldumpingen

Ten aanzien van de handhaving op illegale afvaldumpingen wordt een analyse gemaakt van de meldingen. Wij gaan er vanuit dat een gesignaleerde toename wordt veroorzaakt door een andere wijze van registreren. Mocht er extra inzet nodig zijn, dan zal dit gebeuren binnen de bestaande formatie. Dit betekent dat er geen consequenties zijn voor de begroting.

Capaciteit Milieu

Er is niet voldoende capaciteit beschikbaar voor beleidsontwikkeling en advisering op het terrein van het milieu.

Het gaat hierbij onder meer om taken op het terrein van geluid, bodemverontreinigingen en milieuvergunningen. Er is capaciteit benodigd voor aansturing en een goede verbinding met de Regionale Uitvoeringsdienst. Ook de komende invoering van de Omgevingswet in 2018 speelt in dit verband een rol. 

We betrekken de oplossing van dit knelpunt en de daarvoor benodigde middeleninzet bij de voorbereiding van de begroting 2018.