03. Meedoen in Assen

prog3 voortgang bedrijfsuitvoering

Verloopt de beleidsuitvoering in 2017 en 2018 binnen de vastgestelde kaders ?

Sociaal Domein

In 2015 en 2016 zijn de rijksuitkeringen voor de diverse decentralisaties voldoende gebleken om de uitgaven te dekken. Met name bij de uitvoering van de Wmo en in het bijzonder Beschermd Wonen zijn de inkomsten hoger dan de uitgaven. Voor Beschermd Wonen is na een uitgebreide lobby het budget voor de centrumgemeente Assen fors verhoogd. De reserve Gemeentelijk Sociaal Deelfonds is hiermee tot het door de gemeenteraad vastgestelde maximum gevuld.

Op basis van een doorkijk naar 2021 zijn wij minder positief. Uitgaande van gelijkblijvende uitgaven zien we de rijksuitkeringen fors dalen. Voor Beschermd Wonen wordt gewerkt aan een nieuw verdeelmodel, waarbij het de vraag is of de positieve effecten voor Assen behouden blijven.

In een (aangehouden) motie heeft de gemeenteraad gevraagd om experimenteerruimte voor het sociaal domein te creëren, gericht op de bedoeling van de decentralisaties: de transformatie in het sociaal domein. Een raadsvoorstel hiervoor is in ontwikkeling .

In deze voorjaarnota zijn de budgetten sociaal domein geactualiseerd op basis van de decembercirculaire 2016 van het Rijk. Deze actualisatie wordt via de voorjaarsnota in de budgetten verwerkt. 

Gemeenschappelijke Kredietbank Drenthe (GKB)

De GKB als gemeenschappelijke regeling (GR) van drie gemeenten, waaronder Assen, voert op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) ook taken uit voor andere gemeenten. De GR-gemeenten stelden een transitiemanager aan om het scenario van een aparte werkorganisatie voor de DVO-gemeenten te verkennen. De kosten hiervoor komen ten laste van de GKB-begroting.

Mijn Buurt Assen (MBA)

De aanpak van de wijken Lariks, Oude Molenbuurt en Assen Oost is gestart. In aansluiting op de investeringen van Actium pakt de gemeente de openbare ruimte aan. Voor 2017 en 2018 heeft de raad voor dat doel € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld. Om aansluiting te houden met het transformatieprogramma van Actium en geen vertraging op te lopen, worden in 2018 de plannen voor 2019 verder voorbereid. Volgens de uitgangspunten van MBA doen we dat in nauw overleg met bewoners. Voor 2019 en verder is nog geen budget beschikbaar.Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk

Op dit moment zijn wij in samenwerking met schoolbesturen bezig met de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk. De harmonisatie is met name een aangelegenheid van de gemeente en Stichting Peuterspeelzaalwerk Assen (SPA). De regie ligt bij de gemeente. Volgens de bestuursopdracht wordt de peuteropvang primair de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. SPA overlegt daarom met de schoolbesturen over de overdracht van de peuterspeelzaalactiviteiten. Aan deze overdracht kunnen frictiekosten verbonden worden. In afstemming met partijen zullen we deze frictiekosten uiteraard zoveel mogelijk beperken. Eventuele frictiekosten worden binnen het totale A1-budget (Alles-in-1-school) opgevangen.

Onderwijsmonitor

In VDG-verband is overeengekomen om de provinciale onderwijsmonitor te verbreden. Eerder maakte de onderwijsmonitor 3% uit van het budget voor Onderwijsachterstandbeleid (OAB) uit, met deze verbreding wordt dat 5,8 %. Deze geringe meerkosten kunnen worden opgevangen uit de OAB-middelen.

Gelijke Kansenbeleid

Het Rijk heeft het initiatief genomen om per RMC-regio een budget beschikbaar te stellen van ongeveer € 45.000 als aanjaagbudget om het gelijke kansenbeleid te agenderen. Per regio wordt hiervoor een agenda opgesteld.

Overigens komen de reguliere RMC-middelen € 16.000 hoger uit op ruim € 524.000. Dit is in een begrotingswijziging verwerkt.

VSV-beleid (voortijdig schoolverlaten)

In het collegebesluit VSV-programma 2017-2020 is meegenomen dat de meerjarenbegroting wordt aangepast. Het betreft een nieuwe regeling voor 2017 tot en met 2020, waarvoor we vier jaar lang ongeveer € 240.000 extra middelen ontvangen van het Rijk.

Aanpassing veldaccommodatie Stadsbroek

We leggen aan de raad een voorstel voor om middelen beschikbaar stellen om op sportpark Stadsbroek een kunstgrasveld met ledverlichting aan te leggen. E.e.a. ter vervanging van de grasmat van het hoofdveld van voetbalvereniging ACV. De aanlegkosten zijn geraamd op € 575.000. Denetto  jaarlasten van € 45.000 worden via deze Voorjaarsnota in de begroting en de meerjarenprognose opgenomen 

Jeugdhulp

Een budget ad € 104.000 voor kosten indicatiestellers en casemanagers jeugd, tot nu toe gedekt uit CJG-middelen wordt structureel overgeheveld naar het programma Bedrijfsvoering. Betreft een technische aanpassing van de begroting die budgettair neutraal verloopt. 

Leerlingenvervoer

Op basis van de realisatie 2015 en 2016 kan het budget voor leerlingenvervoer structureel met € 147.000 naar beneden worden bijgesteld tot € 500.000. Dit is in de voorjaarsnota verwerkt.