a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

B en W | B&W

college van burgemeester en wethouders - dagelijks bestuur van gemeente (Assen)
Uitvoering van beleid en voorbereiding van nieuw of te wijzigen beleid

BAG

basisregistraties adressen en gebouwen

BBV

besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

BMA

eenheid bestuurs- en managementadvisering gemeente Assen

BNG

bank Nederlandse gemeenten nv

btw

belasting toegevoegde waarde
omzetbelasting

Buig (Wet Buig)

Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening