• Home

Algemeen

Voorstelvoorblad voorjaarsnota

Instemmen met de voorjaarsnota 2017 en de daaruit voorvloeiende wijzigingen en bijstellingen van de programmabudgetten in de begroting 2017 (begrotingswijziging nummer 15).

Kennisnemen van de geactualiseerde meerjarenprognose 2018-2020.

Aanbieding

Hierbij bieden wij de raad de voorjaarsnota 2017 ter behandeling en vaststelling aan. Het betreft de laatste integrale rapportage over de stand van het beleid en de financiën die we in haar huidige vorm aan de raad ter bespreking voorleggen.

In 2018 start de nieuwe planning- en controlcyclus en doet de Kaderbrief zijn intrede in het gemeente brede beleidsproces. De inhoud en de strekking van dat document worden nog verder uitgewerkt en ingevuld. Voorbereidende gesprekken hierover met de accountantscommissie zijn gaande. In dat verband heeft met de commissie tevens afstemming plaatsgehad over de vorm en inhoud van de voorjaarsnota 2017. Uitkomst daarvan is dat:

  • De nota kort en bondig is en zich richt op (grote) afwijkingen.
  • Deze geen uitgebreide rapportage over stand en voortgang van de beleidsuitvoering bevat.
  • Aan de bespreking van de nota gekoppelde toezeggingen daarin zijn uitgewerkt.
  • Het financiële beeld wordt geactualiseerd, inclusief de maatregelen die voortvloeien uit de gemeentefondscirculaires.
  • De nota gelijktijdig met de Jaarrekening 2016 op 13 juli aanstaande in de raad wordt behandeld.

De inhoud van de voorjaarsnota 2017 is op deze vertrekpunten afgestemd. De op basis daarvan opgestelde beknopte tussenbalans is gebaseerd op de stand van de beleids- en begrotingsuitvoering medio mei jongstleden.

Samenvatting

De vastgestelde beleidsuitvoering ligt op koers en verloopt binnen de door de raad vastgestelde kaders. Dit betreft zowel de reguliere beleidsuitvoering als de realisatie van de ambities, waarover in het kader van de mid term review afspraken zijn gemaakt. We signaleren een aantal ontwikkelingen die van belang zijn met oog op het beleids- en begrotingsproces 2018. We lichten die in het programmadeel van de voorjaarsnota  verder toe.

De actualisering van de financiële positie geeft aan dat zowel de begroting 2017 als het meerjarenbeeld sluitend blijven. De actualisering is uitgevoerd op basis van eigen besluitvorming en nieuwe ontwikkelingen sinds de vaststelling van de begroting 2017 in november jongstleden. 

Invulling bezuinigingsopgave

De nog voor 2018 openstaande bezuinigingsopgave is in de aanloop naar de voorjaarsnota opnieuw op haalbaarheid beoordeeld. Uitkomst daarvan is tweeledig. De op de beleidsvelden rustende taakstelling van € 3,9 miljoen kan blijkens de voortgangsrapportage volledig structureel worden gerealiseerd.

Bij de bezuinigingen op de bedrijfsvoering is het beeld minder gunstig. Van totale taakstelling van rond € 2,4 miljoen is op dit moment € 1,0 miljoen ingevuld en gerealiseerd. De voortgangsrapportage geeft tevens aan dat van het restant nog slechts € 0,6 miljoen als reëel haalbaar kan worden aangemerkt.

Onze ervaring leert dat er binnen de bedrijfsvoering geen reële mogelijkheden meer beschikbaar zijn om het restant van de opgave van € 0,8 miljoen in te vullen, zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening en de beleidsvoorbereiding en -uitvoering daar schade van ondervinden. We opteren er om die reden voor om de bestaande bezuinigingsopgave in de bedrijfsvoering van € 2,4 miljoen definitief naar € 1,6 miljoen structureel af te schalen. Het financiële beeld 2018-2020 verslechtert daardoor over de gehele linie met circa € 0,8 miljoen.

De dekking van het optredende nadeel willen we, samen met een aantal in de beleidsvoorbereiding en -uitvoering op te lossen personele knelpunten, betrekken bij de voorbereiding van de begroting 2018 en het in relatie daarmee op te stellen beleids-en dekkingsplan 2018-2020. Daarbij kunnen dan tevens de laatste ontwikkelingen rondom het gemeentefonds worden betrokken.

Aanbieding en vaststelling van een sluitende begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021 is daarbij de bovenliggende financiële beleidslijn. 

Circulaires gemeentefonds

De uitwerking van de maatregelen uit de september- en de decembercirculaire 2016 zijn integraal meegenomen. Voor de meicirculaire was dat nog niet mogelijk. Die is begin juni gepubliceerd. Over de inhoud en de gevolgen daarvan voor lopende en komende begrotingen wordt de raad separaat geïnformeerd. Samenvattend kort het volgende over de inhoud van de meicirculaire.

In verband met de demissionaire status van het kabinet is de inhoud van de meicirculaire beleidsarm. Het gaat veelal om uitwerking van maatregelen die al vastliggen op basis van eerder genomen besluiten en gemaakte afspraken, en om maatregelen die voortvloeien uit de verdeelsystematiek.

Van belang voor de eigen financiële positie zijn de bijstelling van de accressen en de ontwikkeling van de integratie-uitkering sociaal domein. De bijstelling van de accressen is over de gehele linie positief en aangepast aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven in 2016 en de rijks voorjaarsnota 2017. De oplopende inflatie is voornaamste oorzaak van de bijstelling van de accressen. 

De bijstelling van de macrobudgetten in het sociaal domein zijn eveneens positief. Ook deze zijn grotendeels terug te voeren op reguliere loon-en prijsbijstelling en op toekenning van volumemiddelen. 

Financiële einduitkomsten 2017-2020

De financiële eindresultaten van de voorjaarsnota 2017 luiden, rekening houdend met het afschalen van de bezuinigingsopgave als volgt.

einduitkomsten

Het overzicht met de bijstellingen van de programmabudgetten 2017 en de bijbehorende financiële prognoses voor de jaren 2018-2020 is als bijlage in de voorjaarsnota opgenomen.